Integritetspolicy

3QUOTES TRADING PTY LTD. är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss på solupplysningen.se eller direkt till oss på något annat sätt. I denna text finner du en kortfattat beskrivning av lagstiftningen och vårt sätt att hantera personuppgifter.

Vi behandlar alltid personuppgifter med respekt för den personliga integriteten. Känsliga personuppgifter behandlas bara om det finns särskilt starka skäl och om det finns lagkrav för det.

Insamling av personuppgifter
Vi använder oss av så kallade cookies vid besök på solupplysningen.se. Dessa cookies används som hjälpmedel till besökaren så att personen enkelt kan nå korrekt information och anpassa sitt besök efter individuella önskemål. Besökaren kan avvisa cookies genom att ställa in webbläsaren enligt dessa önskemål.

Besökaren kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till oss via hemsidan och vi kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon lämnar sina uppgifter till oss via brev, e-post, telefon, etc. eller genom att vi får uppgifter från offentliga register och liknande.

Information till den registrerade
När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om

Ändamål
Vi samlar bara in personuppgifter för vissa bestämda ändamål. Normalt sätt är ändamålet att utföra en tjänst som berörd person har begärt. Vi behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Information om ändamålet i det specifika fallet framgår exempelvis i anslutning till e-postformulär, avtalsvillkor eller liknande.

Samtycke
Om ni tidigare har lämnat ett samtycke kan ni alltid återkalla detta. Vi kommer då inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade uppgifter om personen om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Marknadsföring
I de fall personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring anges detta i samband med att personuppgifterna samlas in. Den som inte vill att personuppgifter används för direktmarknadsföring kan skriftligen anmäla detta till oss via kontakt@solupplysningen.se.

Vi genomför inte direktmarknadsföring gentemot personer som inte är intresserade av detta. För att säkerställa detta matchar vi personuppgifter mot olika spärregister för direktmarknadsföring.

Information till kund vid utskick av bekräftelser via SMS och E-Post
Om vi har inhämtat dina personuppgifter såsom namn, telefon och e-postadress för att kunna kommunicera med dig så kan vi ha inhämtat denna information från dig via webbformulär på solupplysningen.se.

Överlämnande av personuppgifter till andra parter
Personuppgifter kan komma att överlämnas till andra bolag inom 3QUOTES TRADING PTY LTD. eller till samarbetspartners. Det kan vara för att utföra de uppgifter berörd person har begärt. När sådant överlämnande sker lämnar vi tydliga instruktioner om hur den mottagande parten skall behandla personuppgifterna.

Personuppgifter lämnas normalt sätt inte till bolag i länder utanför EU eller EES området. Om så ändå sker säkerställer 3QUOTES TRADING PTY LTD. först att samtliga rättsliga förutsättningar är uppfyllda.

Säkerhet
Vi vidtar alltid de tekniska och organisatoriska åtgärder som är möjliga för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vårt syfte med detta är att se till att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Vi strävar mot att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns.

Gallring
Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas eller anonymiseras de. Detta gäller exempelvis när en fråga har besvarats eller när en offertbegäran har behandlats.

Rätt att få information (Registerutdrag) och rättelse
Varje person har rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på vilka uppgifter om personen som behandlas av oss. Om det förekommer personuppgifter får berörd person efter en skriftlig begäran information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Begäran om registerutdrag skall göras skriftligen per brev och skall vara undertecknad av den som ansökan avser. Vi skickar svar till den adress som finns registrerad hos oss.

3QUOTES TRADING PTY LTD. hanterar utskick av registerutdrag för solupplysningen.se.

Varje person har alltid rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av egna personuppgifter som är felaktiga eller som behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsombud
Vi har ett personuppgiftsombud. Frågor rörande 3QUOTES TRADING PTY LTD. och dess bolags behandling av personuppgifter kan alltid ställas till vårt personuppgiftsombud som ni når via kontakt@solupplysningen.se.

STÄNG
STÄNG