Villkor

SOLUPPLYSNINGEN.SE och dess innehåll ("webbplatsen") ägs och drivs av 3QUOTES TRADING PTY LTD. (”Solupplysningen”).

Genom att surfa eller använda webbplatsen accepterar du att följa villkoren, meddelandena och ansvarsfristerna i villkoren, integritetspolicyn och någon annanstans på webbplatsen (benämnda tillsammans som "användarvillkor"). Läs dessa användarvillkor noga innan du använder webbplatsen. Om du inte godkänner alla bestämmelser i dessa användarvillkor måste du avstå från att använda webbplatsen.

Användarvillkoren reglerar användningen av denna webbplats. Solupplysningen förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan förvarning. Du uppmanas därför att regelbundet kolla detta dokument.

Tillämplig lag

Användningsvillkoren regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige. Du är oåterkalleligt och villkorslöst överens om att underkasta dig den exklusiva makten av domstolarna i Sverige. Om en bestämmelse i användarvillkoren anses vara ogiltig, olaglig eller otillåtet, måste denna bestämmelse i den mån som olagligheten eller oförenligheten ignoreras och alla övriga bestämmelser i användarvillkoren förbli i sin helhet, kraft och effekt.

Solupplysningen garanterar inte att innehållet på webbplatsen överensstämmer med lagstiftningen i något annat land än Sverige. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas här är reserverade.

Offerter

Webbplatsen erbjuder en funktion med vilken offerter för varor och tjänster från utomstående leverantörer kan begäras av användare och levereras till användaren av de utomstående leverantörerna. Tillhandahållandet av offerter på denna webbplats utgör inte nödvändigtvis rekommendation eller godkännande av Solupplysningen för sådana varor eller tjänster. Den utomstående leverantören är ensam ansvarig för dig för eventuella representationer eller erbjudanden som görs av dem och för alla varor eller tjänster som du godkänner att köpa från dessa utomstående leverantörer. Det är ditt eget ansvar att se till att sådana varor, tjänster eller information som tillhandahålls av någon sådan leverantör är lämplig för dina specifika behov.

Begränsningar av användningen

Du får använda webbplatsen endast för att begära offerter från en eller flera utomstående leverantörer i vårt system.

Du får inte använda webbplatsen i samband med ett företag eller flera företag som konkurrerar med Solupplysningen.

Du får inte använda webbplatsen för ett olämpligt syfte, eller på något sätt som skulle kunna orsaka skada eller förlust för Solupplysningen. Du får inte använda webbplatsen till att:

(A) Skicka in en offert på en annan persons vägnar utan dennes medgivande.

(B) Skapa en lista över en eller flera av leverantörerna i vårt system, utom i samband med att erhålla offerter enligt dessa användarvillkor

(C) Skicka automatiska förfrågningar om offerter till en eller flera av leverantörerna i vårt system.

(D) Skicka skräppost till en eller flera av leverantörerna i vårt system; eller

(E) Kopiera, manipulera eller utnyttja informationen på vår webbplats i ett konkurrerande syfte.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Om du använder dessa länkar lämnar du webbplatsen och Solupplysningen är inte ansvarig för någon av dessa webbplatser, deras innehåll eller deras användning av din personliga information.

Ansvarsfriskrivning och ansvar

Denna webbplats tillhandahålls på en "som är" basis. Solupplysningen eftersträvar att säkerställa att informationen som finns på webbplatsen är korrekt och aktuell. Solupplysningen ansvar inte för allmänna fel, försummelse eller fel i informationen.

Solupplysningen, dess anknutna företag och deras respektive styrelseledamöter, anställda, agenter och entreprenörer garanterar inte:

(A) att påstående av något slag, uttryckligt eller underförstått, om webbplatsens funktion, din tillgång till webbplatsen eller resultaten av din tillgång, eller informationen, innehållet, materialen eller produkterna på webbplatsen; eller

(B) att funktionerna på webbplatsen är felfria, att eventuella fel kommer att rättas eller att servern som lagrar och överför innehåll till dig är fri från virus eller andra skadliga komponenter.

Ingenting i dessa villkor begränsar, utesluter eller ändrar eller avser att begränsa, utesluta eller ändra de lagstadgade konsumentgarantierna enligt Konsumentköplag (1990:932), liksom andra underförstådda garantier enligt Personuppgiftslagen (1998:204) eller liknande konsumentskyddslagar i Sverige ("icke-uteslutna garantier"). Med undantag för något ansvar som inte kan uteslutas enligt lag, inklusive de icke-uteslutna garantierna, under inga omständigheter (inklusive men inte begränsat till handlingar eller underlåtenhet från Solupplysningen, dess anknutna företag eller deras respektive styrelseledamöter, anställda, agenter och entreprenörer) kommer Solupplysningen, dess anslutna företag eller deras respektive styrelseledamöter, anställda, agenter eller entreprenörer att ta ansvar för eventuella direkta, indirekta, oavsiktliga och/eller särskilda följdskador eller förlust av vinst som uppstår till följd av användning, åtkomst av eller eventuell oförmåga att använda eller att gå till webbplatsen (eller någon del av den).

Ersättning

Du samtycker till att hålla Solupplysningen, dess anknutna företag och deras tjänstemän, anställda, agenter och entreprenörer ("dem ersatta") ersättningsberättigande till skadestånd, förlust, skada, kostnad (inklusive juridisk kostnad) eller kostnad som uppkommer som ett direkt eller indirekt resultat av din oaktsamhet eller underlåtenhet med avseende till din användning av webbplatsen (eller någon del av den) eller överträdelsen av dessa användarvillkor.

Immateriell äganderätt och restriktioner för användning av innehåll

Webbplatsen är föremål för upphovsrätt enligt svensk lag och, enligt internationella fördrag, och lagarna i många andra länder. Webbsidan innehåller varumärken, immateriella rättigheter och upphovsrättsskyddade verk som ägs av Solupplysningen och/eller tredje part. Med undantag för det direkta syftet att betrakta, komma åt eller interagera med webbplatsen för ditt egna personliga bruk eller som annars anges på webbplatsen eller dessa användarvillkor, får du inte kopiera, publicera, kommunicera till allmänheten, manipulera, överföra, distribuera, sälja och/eller lagra något av innehållet på webbplatsen utan Solupplysningens skriftliga samtycke.

Uppsägning och annullering

Solupplysningen förbehåller sig rätten att när som helst, efter för eget gottfinnande, ändra innehållet i, ändra länkar från eller begränsa tillträdet till webbplatsen, när som helst utan förvarning. Solupplysningen kommer inte att hållas ansvarig för förlust eller skada som uppstår vid begränsat tillträde. Eventuell ersättningsskyldighet till Solupplysningen påverkas inte av begränsat tillträde.

STÄNG